Constitució READ

Acord Junta ADP
A través d’una Newsletter de la Asociación Andaluza de Diseñadores hem sabut que finalment s’han firmat els estatuts de la READ (Red Española de Asociaciones de Diseño). S’acorda enviar una carta comentant-los el fet que no s’hagi comunicat a l’ADP a través de cap via oficial la constitució d’aquesta entitat. Ja que tot i que l’ADP va renunciar finalment a formar-ne part (acord de l’Assamblea de socis de maig de 2009) sí que va comentar que li agradaria mantenir-se al corrent de la seva evolució.